Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarım,

20. Ulusal Anatomi Kongresi 27 - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde düzenlenecektir. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği ile birlikte gerçekleştirilecek olan bu kongrede sizleri Türkiye’nin yükselen değerlerinden İstanbul Medipol Üniversitesi’nde görmek ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kongremizin önceki yıllarda ulaşılmış olan bilimsel düzeyi sürdürebilmesi yanında sosyal açıdan da doyurucu olabilmesi için çaba göstermekteyiz.

Bilimsel Program

Gün01 | Program Akışı

27-08-2019

event

AÇILIŞ PROGRAMI

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
Üniversitenin Kısa Bir Tanıtımı
Açılış konuşması: Prof. Dr. B. Ufuk Şakul - Kongre Başkanı
Prof. Dr. Esat Adıgüzel'in Konuşması - Anatomi ve Klinik Anatomi Dernek Başkanı
Prof. Dr. Naci Karacaoğlan'ın Konuşması - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın Konuşması - İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Alaittin Elhan’ın Onursal Başkanlar Adına Konuşması
Prof. Dr. Dr. Gürsel Ortuğ - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı - İslam Aleminde İnsan Anatomisinin Yeri, Bazı Motifler
Prof. Dr. Semih Baskan - Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı - Anadolu’nun Bağrından Doğan Güneş
Prof. Dr. Hanefi Özbek, Doç. Dr. Volkan Gidiş ve Öğr. Gör. Şennur Dinleyen - Bir Demet Türk Müziği Dinletisi

AÇILIŞ KOKTEYLİ

Sabancı Öğretmenevi

Gün02 | Program Akışı

28-08-2019

event

Facial Prosthetics in an Age of Advanced 3D Technologies

Juan Garcia Photo

Prof. Dr. Juan R. Garcia

Çay-Kahve Arası

Panel - Anatomi ve temel bilimlere neden muhtacız?

Prof. Dr. Sabahattin Aydın-Moderatör
Prof. Dr. Naci Karacaoğlan
Prof. Dr. Abdulkadir Ömer
Prof. Dr. Sina Uçkan
Prof. Dr. Recep Öztürk
Prof. Dr. Nejat Akalan
Prof. Dr. Mustafa Öncel
Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt
Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül
Prof. Dr. Cengiz Erol

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ
Doç. Dr. Evren KÖSE

Siyatik sinirin epinöral devaskülarizasyonu sonrası vitamin D uygulamasının aksonal rejenerasyon üzerine etkisi
Effect of vitamin D on axonal regeneration after the epineural devascularization of sciatic nerve
Hüseyin Erdem, Levent Sarıkcıoğlu, Neslihan Boyan, Özkan Oğuz

N,N-dimetiltriptaminin primer hipokampal nöronlarda aksonal ve dendritik yapıların oluşumundaki rolü
The role of N,N-dimethyltryptamine on neurite outgrowth in primary hippocampal neurons
Muzaffer Beyza Ozansoy

Diyabet hastalarında hipokampus hacimlerinin araştırılması
Investigation of hippocampus volumes in diabetic patients
Mehmet Ali Güner, Elif Peker, Sevim Güllü, Memet İlhan Erden, İbrahim Tekdemir

Sinus petrosus inferior’un vasküler drenaj anatomik varyasyonlarının incelenmesi
Examination of anatomical variations of vascular drainage of sinus petrosus inferior
Özhan Özgür, Kürşat Erman, Serra Öztürk, Merve Sarıkaya Doğan, Hande Salım, Muzaffer Sindel, Timur Sindel

Elit sporcuların bazal ganglion hacimleri ile reaksiyon zamanları arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of relation between basal ganglion volumes and reaction times in elite athletes
Hamit Selim Karabekir, Funda Aksu, Nermin Nüket Göçmen Karabekir, Erkan Günay, Canan Yazıcı Güvercin, Handan Güleryüz

Yemek

Panel- Nöronal görüntülemede yeni teknikler

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu - Moderatör
Prof. Dr. Gülgün Şengül
Prof. Dr. Emel Ulupınar

Beyin Arteriyel Dolaşım ve Anevrizması

Prof. Dr. Hasan Çağlar Uğur

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hasan Çağlar UĞUR
Prof. Dr. Ali ZEYBEK

Sacrum kemiğinin morfometrik olarak incelenmesi ve değerlerinin klinik açıdan önemi
The morphometric analysis of surface structures of sacral bone as a landmark and its importance in clinical aspect
Derya Demirel, Mennan Ece Pirzirenli, Zeynep Akça Andı, Mehmet Emirzeoğlu

Türkiye popülasyonunda calcaneus kemiklerinin morfolojik olarak değerlendirilmesi
Morphometric examination of calcaneus in Turkish population
Burcu Erçakmak Güneş, Hasan Barış Ilgaz, Mehmet Ülkir, Ceren Günenç Beşer

Tıp fakültesi öğrencilerinin 2/4 parmak oranı ile anatomi pratik eğitimindeki başarıları arasındaki ilişki
The relationship between 2/4 finger ratio of medical students and their success in anatomy practice education
Emrah Özcan, Ramazan Çetin

Boğaz turu saat 18:30'da başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Abdulkadir ÖMER
Prof. Dr. Ayhan CÖMERT

Musculus zygomaticus major’un anatomik olarak değerlendirilmesi ve musculus orbicularis oculi ve ductus parotideus ile ilişkisi
Anatomical evaluation of zygomaticus major muscle with relation to orbicularis oculi muscle and parotid duct
Özlem Elvan, Alev Bobuş

A. masseterica ve n. massetericus’un m. masseter’le ilişkisinin morfometrik değerlendirilmesi ve klinik önemi
Morphometric evaluation of the relationship between masseteric nerve and masseteric artery with masseter muscle, and its clinical importance
İstemihan Çoban, Yelda Pınar

Fovea capitis femoris’in morfometrik özellikleri, lokalizasyonu ve şekil tipleri
Morphometric features, localization and shape types of fovea capitis femoris
Burhan Yarar, Mehmet Ali Malas, Gizem Çizmeci

Proksimal ve distal femur’un morfolojik ve morfometrik değerlendirilmesi
Morphological and morphometric evaluation of proximal and distal femur
Eda Esra Esen, Mesut Meker, Bahadır Arı, Mustafa Öztürk

Nervus suprascapularis’in anatomisi ve klinik önemi
An anatomy and clinical importance of the suprascapular nerve
Gülşah Zeybek, Gökhan Meriç, Amaç Kiray

Yemek

Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi

Prof. Dr. Metin Önerci

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İsmihan İlknur UYSAL
Prof. Dr. Cem KOPUZ

Erişkin kuru kafa iskeletlerinde asterion ve pterion’un yerleşimi ve morfolojisi
Placement and morphology of asterion and pterion in adult dry skulls
Hülya Özdemir, Mehmet Bülent Özdemir, Danış Aygün

Fissura horizontalis varyasyonu: bir vaka sunumu ve literatür taraması
Fissura horizontalis variation: a case presentation and literature review
İbrahim Cüneyit, Danış Aygün, Şahika Pınar Akyer

Medial patellofemoral ligament, anterolateral ligament ve posterior oblik ligamentin klinik önemi: kadavra çalışması
Clinical importance of medial patellofemoral ligament, anterolateral ligament and posterior oblique ligament: a cadaver study
Kerem Yılmaztürk, Ahmed Uluç Yüksel, Kadriye Betül Pençe, Ersin Kuyucu, Ahmet Murat Bülbül

M. semispinalis capitis’in innervasyon özellikleri ve sinir giriş noktalarının belirlenmesi
Determining the nerve entry points and the innervation features of semispinalis capitis muscle
Seda Gözener, Servet Çelik

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Safiye ÇAVDAR
Doç. Dr. Ceren Günenç BEŞER

Eritropoietin ve darbepoietin, endometriotik lezyonların tedavisinde progesteronun alternatifi olabilir mi?
Can erythropoietin and darbepoietin be an alternative to progesterone in the treatment of endometriotic lesions?
Mehmet Yalçın Günal

Azoospermik infertil hastalarda uygulanan mikro testiküler sperm ekstraksiyonu (mikroTESE) işleminin klinik sonuçları
Clinical results of micro testicular sperm extraction (microTESE) in azoospermic infertile patients
Ceren Erdem Altun, Seda Karabulut, İlknur Keskin, Yusuf Sağıroğlu, Metin İshan Öztürk

Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tedavisinde farklı luteal faz progesteron kullanımının gebelik oranlarına etkisi
The effect of different luteal phase progesterone usage on pregnancy rates in the treatment of intracytoplasmic sperm injection
Seda Karabulut, Ceren Erdem Altun, İlknur Keskin, Nuri Delikara

Boğaz turu saat 18:30'da başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Behice DURGUN
Doç. Dr. Tuğrul ÖRMECİ

Orbita tomografisinde orbital indeksle cinsiyet tespiti ve ekzoftalmometrik ölçümler yapılabilir mi?
Can the orbital index be used for sex determination and can exophthalmometry be measured by orbital tomography?
Mete Özdikici, Erkan Bulut, Sümeyra Ağca

Dalağın konjenital anatomik varyasyonları: Multidedektör BT çalışması
Congenital anatomic variations of spleen: Multidetector CT study
Elif Gündoğdu, Emre Emekli

Erişkin populasyonda yüzdeki topografik noktaların yumuşak doku kalınlıklarının radyolojik yöntemlerle retrospektif incelenmesi
Retrospective investigation of soft tissue thickness of topographic points in adult population by radiological methods
Mustafa Cenk Yılmaz, Nihal Yetimoğlu Özdil, Kaan Orhan, Çağrı Şibal, Eray Tüccar

Müzisyen ve müzisyen olmayan bireylerde MRICloud yöntemiyle corpus callosum hacminin hesaplanması
Calculation of corpus callosum volume in musicians and non-musicians by MRICloud method
Burcu Kamaşak, Burak Oğuzhan Karapınar, Niyazi Acer

Unilateral mandibular atrofili nörofibromatozis olgusu
A case of unilateral atrophy with neurofibromatosis
Betül Sevindik, Nadire Ünver Doğan, Abdussamet Batur, Büşra Pirinç, Zeliha Fazlıoğulları

Yemek

Karaciğerin Cerrahi Anatomisi

Prof. Dr. Salim Demirci

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zühre Aslı AKTAN İKİZ
Doç. Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI

Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersini öğrenme stillerinin değerlendirilmesi
The evaluation of medical students’ learning styles of anatomy course
Neslihan Yüzbaşıoğlu, Nureda Nalçacı, Kadriye Betül Pençe, Gamze Ansen, Bahar Tekin

Sınav stresinin görsel ve işitsel reaksiyon süresi ile kortizol düzeyi üzerine etkisinin incelenmesi: nöroperformans çalışması
Analysis of the effects of exam stress on visual and auditory reaction time and cortisol level: a neuroperformance study
Deniz Şenol, Cihat Uçar, Ayşegül Kısaoğlu, Mustafa Canbolat, Davut Özbağ, Sedat Yıldız

Tıp fakültesi öğrencilerinde 2/4 parmak oranı ile empati düzeyi arasındaki ilişki
The relationship between 2/4 fingers ratio and empathy level in medical students
Emrah Özcan, İlter Kuş, Ömür Karaca

Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dönem 1 öğrencilerinin morfometrik ölçümleri ve uygulamalı derslerdeki başarılarına etkileri
Morphometric measurements of the students of Pamukkale University, Faculty of Dentistry and the effects on their success in applied courses
Danış Aygün, Semih Ekici, Şahika Pınar Akyer

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Deniz DEMİRYÜREK
Prof. Dr. Halil İbrahim AÇAR

Foramen lacerum’un anatomisi ve morfometrisi
Anatomy and morphometry of the foramen lacerum
Nermin Nüket Göçmen Karabekir, Selim Karabekir, Funda Aksu, Mete Edizer, Ece Şenkul

Musculus flexor carpi radialis brevis’in görülme sıklığı ve dağılımı
Prevalence and distribution of musculus flexor carpi radialis brevis
Ramazan Fazıl Akkoç, Feyza Aksu, Elif Emre, Murat Ögetürk

Sella turcica tiplerinin morfometrik analizi
Morphometric analysis of sella turcica types
Sema Özandaç Polat, Ayşe Gül Uygur, Mahmut Öksüzler, Fatma Yasemin Öksüzler,Ahmet Hilmi Yücel

Boğaz turu saat 18:30'da başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet Murat BÜLBÜL
Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ

Skolyoz hastalarında omurga dizilim anatomisinin fotoantropometrik yöntemle analizi
Analysis of spine anatomy by photoanthropometric method in scoliosis patients
Özden Bedre, Figen Gökmen, Murat Öztürk, Onur Süer

Hipermobilite ile yaşam kalitesi ve ağrı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between hypermobility and quality of life and pain
Merve Sevgi İnce, Güneş Aytaç, Rabet Gözil, Hacer Demirköse

Menisküs ameliyatı sonrası yürüme analizi
Gait analysis after meniscus surgery
Menekşe Karahan, Bülent Sabri Cığalı, Mert Özcan

Ayak basma kusuru olmayan bireylerde ayak postürü, subtalar eklemin supinasyon rezistansı ve genel yürüme parametrelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the foot posture, subtalar joint supination resistance and general gait parameters in individuals without foot disorders
İsmail Türkten, Semih Ayanoğlu

Ayak plantar basınç dağılımının statik vücut biyomekaniğine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of impact of plantar pressure distribution on static body biomechanics
Ali Demircan, Zeliha Candan Algun

Yemek

Akciğer interstisyumunun radyolojik görüntülenmesi: Sekonder pulmoner lobül anatomisini bilmeden tanı koymak mümkün mü?

Prof. Dr. Cengiz Erol

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emel ULUPINAR
Doç. Dr. Şahika Pınar AKYER

Spinal kord iskemisi ve hipoksik iskemik ensefalopati gelişen hastada erken dönem rehabilitasyonun etkinliği: vaka sunumu
Efficacy of early rehabilitation in a patient with spinal cord ischemia and hypoxic ischemic encephalopathy: case report
Rukiye Çiftçi, Fatma Kızılay, Davut Özbağ, Yüksel Ersoy, Aymelek Çetin

Farklı somatotipe sahip sporcu ve sedanterlerde görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması: nöroperformans çalışması
Comparison of visual and auditory reaction times in athletes and sedentaries with different somatotypes: neuroperformance study
Deniz Şenol, Merve Altınoğlu, Ayşegül Kısaoğlu, Şeyma Toy, Serkan Düz, Davut Özbağ

Kolloid kistlerin anatomik yerleşkesi ve kliniği
Anatomic location and clinic of colloid cysts
Muhammet Arif Özbek

Bazal çekirdekler ağının fonksiyonel anatomisi
Functional anatomy of basal nuclei network
İlkan Tatar

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN
Doç. Dr. Senem ÖZDEMİR

Melatoninin embriyo ve embriyonik vitellus kesesi damarlanması üzerine etkisi
The effect of melatonin on vascularization of embryo and embryonic yolk sac
Mehtap Nisari, Harun Ülger, Tolga Ertekin, Arzu Hanım Yay, Meryem Şentürk, Dilara Patat, Dicle Çayan, Ayşe Ömerli, Özge Al, Sümeyye Uçar, Hatice Güler

İnsan fetuslerinde iliocapsularis kası
Iliocapsularis muscle in human fetuses
Özlem Elvan, Mustafa Aktekin, Ecem Şengezer, Zeliha Kurtoğlu Olgunus, Alp Bayramoğlu

Fetal dönem boyunca cerebellum’un morfometrik gelişimi
Morphometric development of cerebellum during fetal period
Şeyma Ergen, Kenan Öztürk, Soner Albay

Boğaz turu saat 18:30'da başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ayşin KALE

Serebral palsili bireylerde temporomandibular eklem rahatsızlıklarının muayenesi
Examination of temporomandibular joint disorders in individuals with cerebral palsy
Derya Şahin, Nadire Ünver Doğan, Ayşe Kartal, Ahmet Kağan Karabulut, Zeliha Fazlıoğulları

Mönckeberg arteriosklerozis: iki vaka raporu
Monckeberg’s arteriosclerozis: report of two cases
Nebiha Gözde İspir, Meryem Toraman Alkurt

Lingula mandibulae’nin anatomik konumunun cerrahi açıdan morfolojik olarak değerlendirilmesi
Surgical morphological evaluation of the anatomical position of lingula mandibulae
Muzaffer Sindel, Hande Salım, Merve Sarıkaya Doğan, Serra Öztürk, Mehmet Berke Göztepe, Busehan Bilgin, Engin Çalgüner, Alper Sindel

Maksiller diş kökleri ile maksiller sinüs arasındaki vertikal ilişkinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) ile değerlendirilmesi
Evaluation of vertical relationship between maxillary teeth roots and maxillary sinus using cone beam computed tomography (CBCT)
Aslıhan Akbulut, Bayram Ufuk Şakul

Mandibula proc. coronoideus parametrelerinin taraflar arası morfometrik incelenmesi
Morphometric analysis of mandible coronoid process parameters between two sides
Gonca Ay Keselik, Mehmet Ali Malas

Yemek

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU
Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES

Os hyoideum’un morfometrisi ve vertebra seviyesi
Morphometry and vertebra level of hyoid bone
Ahmet Dursun, Mehtap Ayazoğlu, Veysel Atilla Ayyıldız, Yadigar Kastamoni, Kenan Öztürk, Soner Albay

Arteria vertebralis’in V1 ve V2 segmentinde görülen varyasyonlar ve klinik önemi
Variations in the V1 and V2 segments of the vertebral artery and their clinical significance
Fulya Yaprak, Mehmet Asım Özer, Figen Gövsa, Cenk Eraslan

Corpus callosum ve beyin boyutlarında cinsiyet ve yaşa bağlı farklılıklar: morfometrik MRG çalışması
Sex and age related differences in the dimensions of the corpus callosum and brain: morphometric MRI study
Ayşegül Güngör Aydın, Erdal Coşkun, Fatih Yakar, Esat Adıgüzel

Os hamatum`un kemik yapısının mikro-bilgisayarlı tomografi (mikro-BT) yöntemi ile değerlendirilmesi
Evaluation of hamate bone structure with microcomputerized tomography (micro-CT) method
Hakan Ocak, Mert Ocak, Ferhat Geneci, Hakan Hamdi Çelik

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Engin ÇALGÜNER
Doç. Dr. İlkan TATAR

Yaş ve cinsiyete bağlı oesophageus darlıkları, hiatus oesophageus ve oesophagogastrik bileşke lokalizasyonlarının araştırılması
An investigation of oesophageal strictures, esophageal hiatus and oesophagogastric junction localizations related to age and gender
Zekiye Karaca Bozdağ, Emre Bozdağ, Ayla Kürkçüoğlu, Ayça Pamukcu, Hilmi Bozkurt, Aziz Serkan Senger

Kronik hipoksi ile oluşturulan barsak hasarında klorokuin’in rolü
Effect of chloroquine in chronic hypoxia-induced bowel damage
Emin Kaymak, Ali Tuğrul Akin, Betül Yalçın, Emel Öztürk, Tayfun Ceylan, Kemal Erdem Başaran, Derya Karabulut, Züleyha Doğanyiğit, Saim Özdamar, Birkan Yakan

Osteoporozlu bireylerde kalça kas kuvvetinin kemik mineral yoğunluğu ve denge üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of hip muscle force on bone mineral density and balance in osteoporosis
Büşra Öner, Şükriye Leyla Altuntaş

Boğaz turu saat 18:30'da başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Salim DEMİRCİ
Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL

Türk Netter’i Prof. Dr. Demir Ali Uğur
Prof. Dr. Demir Ali Uğur, Netter of Turks
Semih Baskan

Perforatör flepler: sistematik derleme
Perforator flaps: a systematic review
Ummuhan Yağmurkaya, İsmihan İlknur Uysal

Hemoroidal hastalıklı bireylerde anal sfinkter morfolojik yapısının incelenmesi: ön bulgular
Investigation of the morphological structure of anal sphincter in patients with hemorrhoidal disease: preliminary findings
Nesibe Yilmaz, Evren Köse, Mustafa Ateş, Ahmet Kavaklı, Davut Özbağ

Türk ırkında renal calyxlerin üreteropelvik açı, infundibulopelvik açı, üreter çap ve Sampaio sınıflamasına göre değerlendirilmesinin cinsiyet açısından farklılıklarının araştırılması
Investigation of the gender-based differences in evaluation of renal calyces in Turkish race by ureteropelvic angle, infundibulopelvic angle, ureter diameter and Sampaio classification
İlknur Ölker, Bayram Ufuk Şakul

Yemek

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA

Serebral palsili çocuklarda yüz bölgesinin antropometrik ölçümleri
Anthropometric measurements of the facial region in children with cerebral palsy
Zeynep Akça Andı, Ahmet Uzun

Antropolojide cinsiyet tayini: bibliyometrik analiz
Sex estimation in anthropology: a bibliometric analysis
Volkan Zeybek

Kraniyofasiyal antropometride kullanılan ölçüm değerleri ve indeksler
Antropometric measurements and indices used in craniofacial anthropopmetry
Büşra Nur Özcan, Mahmut Özel, Mehmet Emirzeoğlu, Ahmet Uzun

Aurikula ile yüz orta hat arası uzaklığın fasiyal simetri açısından incelenmesi
Evaluation of the distance between auricula and midline of the face for facial symmetry
Mahmut Özel, Ahmet Uzun, Murat Gölpınar, Zeynep Akça, Mehmet Emirzeoğlu

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Metin ÖNERCİ
Prof. Dr. Muzaffer SİNDEL

Kalça eklemi stabilizasyonunda görevli anatomik yapılarda, mekanoreseptörlerin ve nöral yapıların gümüşleme yöntemi ile dağılımının gösterilmesi
Evaluation of the distribution of mechanoreceptors and neural body in the hip joint with severe coxarthrosis in 9 patients: a histologic and stereologic study
Bahar Tekin, Mustafa Gökhan Bilgili, Erdem Edipoğlu, Gözde Erkanlı Şentürk, Bircan Kolbaşı, Paria Shojaolsadati, Alper Atasever

Hypericum perforatum ekstresinin kanserojen uygulanan rat ağız mukozasındaki etkilerinin histopatolojik ve immünhistokimyasal olarak değerlendirilmesi
Immunohistochemical and histopathological evaluation of the effects of hypericum perforatum extract on carciogen applied oral mucosa
Dilara Nur Öztürk, Ayşegül Fırat, Fevziye Figen Kaymaz, Aysel Uğur, Nurdan Saraç, İnci Rana Karaca

Katekolaminerjik yolak ile hipotalamik açlık devrelerinin transgenik (TH-cre) farelerde düzenlenmesi
Regulation of hypothalamic hunger circuits by a catecholaminergic pathway in TH-cre transgenic mice
Utku Cebecioğlu, İltan Aklan, Nilufer Sayar Atasoy, Yavuz Yavuz, Tayfun Ateş, İlknur Çoban, Gizem Filiz, Fulya Köksalar Alkan, Pelin Dilsiz, Muhammed İkbal Alp, Bayram Yılmaz, Deniz Atasoy

Boğaz turu saat 18:30'da başlayacaktır.

Gün03 | Program Akışı

29-08-2019

event

The cellular, molecular and anatomical bases of chronic pain

Resim1

Prof. Dr. Richard T. Ambron

Çay-Kahve Arası

Infratentorial tümörlere cerrahi yaklaşımda anatomik koridorlar

Prof. Dr. Nejat Akalan

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN
Doç. Dr. Ela CÖMERT

Şarkı söylemenin anatomisi
Anatomy of singing
Begüm Akgül

Regio cervicalis lateralis sinistra’da görülen myozitis ossifikans: olgu sunumu
Myositis ossificans seen in left lateral cervical region: case report
Umut Kaygusuz, Nuriye Kurbetli, Şahika Pınar Akyer, Mehmet Bülent Özdemir

Kabakulağa bağlı işitme kaybı: olgu sunumu ve derleme
Hearing loss due to the mumps: case report and literature review
Rumeysa Dikici, Büşra Candan, Taha Sarısakaloğlu

Septum nasi deviasyonu olan hastalarda sinus maxillaris’in üç boyutlu (3D) görüntüleme ile volumetrik analizi ve değerlendirilmesi
Volumetric analysis and evaluation of maxillary sinus by three dimensional (3D) imaging in patients with septum nasi deviation
Şahika Pınar Akyer, Umut Kaygusuz, Nuriye Kurbetli, Mehmet Bülent Özdemir

Anterior servikal cerrahide radyoloji destekli̇ anatomik ölçümler
Radiological assisted anatomical measurements in anterior servical surgery
Burak Kazancı, Hakan Sabuncuoğlu, Tülin Şen Esmer

Toplu Fotoğraf Çekimi ve Yemek

İslam Dünyasında Bilim: Yanlış Giden Bir Şeyler mi Var?

Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Timur SİNDEL
Prof. Dr. Hülya ÜÇERLER

Mandibulanın morfometrik özelliklerinin üç boyutlu bilgisayarlı tomografide değerlendirilmesi
Evaluation of morphometric features of mandible on three-dimensional computed tomography
Yadigar Kastamoni, Onur Can Şanlı, Veysel Atilla Ayyıldız, Kenan Öztürk, Kübra Yazar İyigün, Ahmet Dursun

Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülerinde orbitanın ve orbital yapıların morfometrik analizi
Morphometric analysis of the orbit and orbital structures with three dimensional computed tomography
Kenan Öztürk, Merve Dalkıran, Veysel Atilla Ayyıldız, Ahmet Dursun, Kübra Yazar İyigün, Yadigar Kastamoni

Radyografik calcaneus ölçümlerinden cinsiyet tespiti yapılması
Sex determination from radiographic calcaneus measurements
Gülşah Zeybek, Sercan Çapkın, Can Koşay, Amaç Kiray, İpek Ergür

Çocuklarda abdomenin major anatomik yapılarının yüzey anatomisi ile ilişkilendirilmesi: ön çalışma sonuçlarımız
Association of major anatomical structures of the abdomen with surface anatomy in children: preliminary report
Umut Şener, Ayfer Metin Tellioğlu, Yasemin Durum Polat

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Prof. Dr. Servet ÇELİK

Fetal dönemde taşıma açısının gelişiminin araştırılması
The investigation of the development of carrying angle in fetal period
Kübra Erdoğan, Mehmet Ali Malas

Fetal dönem boyunca ekstraoküler kasların gelişimi
Development of the extraocular muscles during the fetal period
Cemil Bilkay, Esra Koyuncu, Ahmet Dursun, Kenan Öztürk

Kafein’in embriyonik metakarpal kemik gelişiminde teratojenik etkisine karşı E vitamini’nin koruyucu rolü
The protective role of vitamin E against the teratogenic effect of caffein on embryonic metacarpal bone development
Seher Yılmaz, Adem Tokpınar

Gala yemeği ve canlı müzik (Taner Şar Orkestrası) saat 19:00'da Hıdiv Kasrı'nda başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gülgün ŞENGÜL
Prof. Dr. Lütfü HANOĞLU

En sık kullanılan kraniotomi prosedürleri ile ilgili topografik anatomik noktalar
Topographic anatomical points related to the most frequently used craniotomy procedures
Ayjeren Ahmedova, Nejat Akalan, Furkan Yüzbaşıoğlu, Bahar Tekin

Subthalamus’un klinik anatomisi
The clinical anatomy of the subthalamus
Mazhar Özkan, Ali Zeybek

Arteria cerebri posterior’un segmentasyonu: mikrocerrahi anatomik çalışma
The segmentation of the posterior cerebral artery: a microsurgical anatomic study
Aysun Uz

Fossa cranii posterior cerrahi girişimlerine yönelik a. labyrinthi orijini, seyri ve varyasyonlarının araştırılması
A research of origin, course and variations of labyrinthine artery intended for posterior fossa surgery
Mustafa Deniz Yörük, Hülya Üçerler

Alzheimer hastaları ile sağlıklı kişilerde temporal lob bölümlerinin gri cevher hacminin ve nörohipofizyal peptid etkisinin karşılaştırmalı incelenmesi
Comparative study on the gray matter volume and neurohypophysial peptide effect in the temporal lobe regions of Alzheimer’s patients and healthy persons
Emine Petekkaya, Gülen Burakgazi, İsmet Murat Melek, Abdullah Arpacı

Toplu Fotoğraf Çekimi ve Yemek

Doku şeffaflaştırma (Tissue clearing)

Dr. Öğr. Üyesi Taha Keleştemur

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU
Prof. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ

Articulatio temporomandibularis’in konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinde morfometrik olarak değerlendirilmesi
Morphometric evaluation of the temporomandibular joint on cone beam computed tomography images
Elif Ayyıldız, Mustafa Orhan, İlhan Bahşi, Eda Didem Yalçın

Bifid mandibular kondil görülme sıklığı: konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması
The prevalence of bifid mandibular condyle: a cone-beam computed tomography study
Nuray Sesli, Umut Pamukçu, İlkay Peker

Mandibular premolar dişlerin panoramik radyografi ile diş ve pulpa uzunluklarının yaş ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between age of teeth and pulpal lengths with panoramic radiography of mandibular premolar teeth
Muhsin Said Karataş, Gülsün Akay, Özge Karadağ, Kahraman Güngör, Cemile Özlem Üçok

Pterygomaksiller birleşimin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi
Assessment of pterygomaxillary junction using cone beam computed tomography
Sümer Münevveroğlu, Barış Çağrı Delilbaşı

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özkan OĞUZ
Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN

BT görüntüleri üzerinden hesaplanan os sacrum ve os cocxygis uzunluklarının cinsiyete göre değerlendirilmesi
Analysis of os sacrum and os cocxygis sizes calculated with CT images based on gender
Rukiye Sümeyye Bakıcı, Zülal Öner

0-12 aylık bebeklerin büyüme ve gelişme takibinde standart ölçümlerin el-ayak antropometrik ölçümleriyle karşılaştırılması
Comparison of standard measurements in growth and development follow-up and anthropometric measurements of hand-foot in 0-12 months-infants
Merve Celep, Zeynep Akın, Mehmet Haluk Uluutku

Cep telefonu kullanımına bağlı dominant elin 5. parmak orta falanksında ortaya çıkan morfometrik değişikliklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A comparative study of morphometric changes in the middle phalanx of the 5th finger of the dominant hand related to mobile phone use
İlkem Güzel, Mustafa Fevzi Sargon, Naime Uluğ, Fatma Cansu Aktaş

Gala yemeği ve canlı müzik (Taner Şar Orkestrası) saat 19:00'da Hıdiv Kasrı'nda başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Adem GÜNGÖR
Doç. Dr. Semih AYANOĞLU

Lumbal disk hernili olgularda lumbal lordoz biyomekaniğinin değerlendirilmesi: klinik sterolojik çalışma
Evaluation of lumbal lordosis biomechanics in patients with lumbal disc herniation: clinical stereological study
Seray Avcılar, Hamit Selim Karabekir, Funda Aksu, Canan Güvercin, Nüket Göçmen Karabekir

Down sendromlu olan ve olmayan çocuklarda Q açısı ve alt ekstremite deformiteleri: ön çalışma
Q angle and lower extremity deformities in children with and without Down syndrome: a preliminary study
Güliz Ertekin, İsmihan İlknur Uysal, Mehmet Sinan İyisoy

Tıp Fakültesi öğrencilerinde “üst çapraz sendromu” sıklığının değerlendirilmesi
Evaluation of the frequency of “upper cross syndrome” among the medicine students
Merve Sevgi İnce, Rabet Gözil, Hacer Demirköse, Güneş Aytaç

Minör travma sonucu gelişen izole trochanter minor avülsiyon kırığı: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Isolated avulsion fracture of the trochanter minor caused by minor trauma: a case report and literature review
Abdullah Örs, Ahmet Köroğlu, Esra Kayabaşı, Tuncay Çolak, Kaya Memişoğlu

Tibial plato kırıklarının anatomik redüksiyonunda başarı: 3B hastaya özel model
Success in anatomic reduction of tibial plateau fractures: 3D patient special mode
Figen Gökmen, Mehmet Asım Özer, Anıl Murat Öztürk, Onur Süer, Okan Derin, Kemal Aktuğlu

Toplu Fotoğraf çekimi ve yemek

Plastik cerrah gözüyle meme anatomisi

Prof. Dr. Naci Karacaoğlan

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS
Prof. Dr. Eray TÜCCAR

İntörn doktorların mesleki yeterliliklerinin radyolojik görüntüler üzerinden değerlendirilmesi
Evaluation of professional qualifications of intern doctors from radiological images
Mustafa Canbolat

Tarih boyunca akut apendisit ve apendektomi
Acute appendicitis and appendectomy in the history
Turgay Karataş, Davut Özbağ

Oyun hamuru modellemesi ile yapılan seçmeli kesitsel anatomi dersi öğrenci görüşleri: bir pilot çalışma
A pilot survey on student opinions of a sectional anatomy elective with play-dough modelling
İlke Ali Gürses

Pelvis anatomisinin hologramik görüntüler ve üç boyutlu model ile öğretilmesi
Teaching pelvis anatomy using hologramic images and three-dimensional printed model
Alper Vatansever, Deniz Demiryürek

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Cengiz EROL
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

Tüm vücut PET/CT görüntülerinde akciğer tümörlerinin anatomik lokalizasyonları ve diğer değişkenlerin evrelemeye etkisi
The effect of anatomical localization of lung tumors and their correlations to the other variables on staging of lung cancer by using whole body PET/CT images
Merve Küçüker, Kadir Alper Küçüker, Behice Durgun

Difüzyon tensor ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemenin intrakraniyal cerrahi öncesi kullanımı
The use of diffusion tensor and functional magnetic resonance imaging before cranial surgery
Sabariye Şennur Bilgin, Alican Tahta

Adolesan ve erişkinlerin manyetik rezonans T1 3D sekansı ile beyin segmentasyonlarının karşılaştırmalı bir analizi
A comparative analysis of the magnetic resonance T1 3D sequences and brain segmentations of adolescents and adults
Seda Avnioğlu, Özkan Özen

Gala yemeği ve canlı müzik (Taner Şar Orkestrası) saat 19:00'da Hıdiv Kasrı'nda başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT

Aort cerrahisinde renal arter anomalilerinin önemi
The importance of renal artery anomalies in aortic surgery
Mustafa Etli

Anatomik olarak koroner arter anomalisi saptanmış hastalarda hastane içi mortalite ve majör komplikasyon oranları daha yüksek saptanmaktadır
In-hospital mortality and major complication rates are higher in patients with anatomical coronary artery anomaly
Mustafa Ahmet Huyut

Erişkin yaşta tespit edilen bir sağ arcus aorta ve arteria subclavia sinistra anomalisi
An anomaly of the right aortic arch with the left aberrant subclavian artery diagnosed in adulthood
Sevda Lafcı Fahrioğlu, Cemaliye Lordoğlu, Ferda Selçuk, Yasemin Küçükçiloğlu, Dilaver Akdur, Musa Muhtaroğlu, Sezgin İlgi

Situs inversus transversus ve Kartagener sendromu
Situs inversus transversus and Kartagener syndrome
Semih Hot

Sol sinus valsalvadan kaynaklanan tek bir koroner ostium ile ramus circumflexus’un distalinden köken alan arteria coronaria dextra: bir olgu sunumu ve literatür taraması
A single coronary ostium originating from the left sinus valsalva and arteria coronaria dextra originating from the distal part of the ramus circumflexus: a case report and literature review
Songül Çuğlan, Bilal Çuğlan

Toplu Fotoğraf çekimi ve yemek

Hipofiz bezi patolojilerine endonasal, transsphenoidal girişimlerde cerrahi anatomi

Prof. Dr. Zeki Şekerci

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gülseren KÖKTEN
Prof. Dr. Çağatay BARUT

Deneysel yara iyileşmesi modelinde muz kabuğu özsuyu ve vişne çekirdeği yağının etkileri
Effects of banana peel juice and cherry seed oil in experimental wound healing model
Ayşe Arzu Sayın Şakul, İlknur Keskin, Seda Karabulut, Hanefi Özbek

Ratlarda anatomik olarak spesifik beyin dokularının diseksiyonunda kullanılan yöntemler, uygulama kolaylıkları
Methods used in dissection of anatomically specific brain tissues in rats, ease of application
Eda Duygu İpek, Ayşe Gizem Şahmelikoğlu, Hatice Kübra Başaloğlu, Hulki Başaloğlu

Deney hayvanlarında öğrenme ve bellek değerlendirilmesinde kullanılan testler ve güvenilirlikleri
The tests used to evaluate learning and memory in experimental animals and their reliability
Didem Dönmez, Oğuz Taşkınalp

İmidaclopridin akut yüksek doz maruziyetinde sıçan beyninde oluşan hasarın üzerine melatoninin korucuyu etkisinin araştırılması
The protective effect of melatonin in acute high dose imidaclopridine exposure on rat brain damage
Mehmet Demir, Mustafa Çiçek, Nadire Eser, Aslı Yaylalı, Atilla Yoldaş

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
Prof. Dr. Hülya GÜRBÜZ

Laparoskopik cerrahide batına giriş teknikleri
Abdominal access techniques used in laparoscopic surgery
İbrahim Karaca, Mustafa Yasin Öztoprak

Arteria mesenterica superior’un darlıklarında barsağın kollateral dolaşım varyasyonlarının incelenmesi
Examination of collateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery
Özhan Özgür, Kürşat Erman, Merve Sarıkaya Doğan, Serra Öztürk, Hande Salım, Muzaffer Sindel, Timur Sindel

Arteria thyroidea superior’un varyasyonları ve cerrahi önemi: ön bulgular
Variations of superior thyroid artery and surgical importance: pre-study findings
Zekiye Gözde Kara, Mehmet Yılmaz, Aybegüm Akın, Selda Yıldız, Ayhan Cömert

Gala yemeği ve canlı müzik (Taner Şar Orkestrası) saat 19:00'da Hıdiv Kasrı'nda başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Oğuz TAŞKINALP
Doç. Dr. Burak BİLECENOĞLU

El tercihi belirlenmiş kronik bel ağrılı hastalarda lumbal bölge ölçümlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of measurements of lumbar spine in patients hand preference determined with chronic low back pain
Elif Yavruoğlu Köse, Merve Celep, Mehmet Haluk Uluutku

Geometrik morfometri
Geometric morphometry
Nida Karakaya, Hakan Yalçın

Distal humerus morfometrisi
Investigation of distal humerus morphometry
Sevda Lafcı Fahrioğlu, Funda Aksu, Yasemin Küçükçiloğlu, Mete Edizer, Sibel Çırpan, Selim Karabekir

Os calcaneus hacminin Arşimet prensibiyle ölçülme yöntemi
Using Archimedes’ method to measure os calcaneus volume
Ali Utkan, Serap Gülçek, Ali Can Korkmaz, Aysun Uz

Fissura orbitalis superior’un morfometrik analizinin cerrahi önemi: stereolojik çalışma
Surgical significance of morphometrical analysis of the superior orbital fissure: stereological study
Nermin Nüket Göçmen Karabekir, Hamit Selim Karabekir, Funda Aksu, Ece Şenkul

Toplu Fotoğraf çekimi ve yemek

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayşenur CİLA
Doç. Dr. Ayşegül FIRAT

Dorsal el bileği kitlelerinin nadir bir nedeni: ‘Carpal Boss’
A rare cause of dorsal wrist masses: Carpal Boss
Tuğrul Örmeci

Diyabetik polinöropatili hastaların thalamus volümlerinin manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile değerlendirilmesi
Evaluation of thalamus volumes with magnetic resonance imaging in patients with diabetic polyneuropathy
Ayşegül Öztürk, Vedat Sabancıoğulları, Yaşar Taştemur

Foramen infraorbitale ve foramen supraorbitale orta hat uzaklıklarının yüksek çözünürlüklü ince kesit 3 boyutlu rekonstrüksiyon BT’lerde incelenmesi
Evaluation of distances among the infraorbital and the supraorbital foramina to the midline in 3D reconstructions of high resolution cranial CT images
Ural Verimli

Fasial sinirin intratemporal uzanımının çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve multiplanar rekontrüksiyon tekniği ile değerlendirilmesi
Evaluation of intratemporal course of the facial nerve by multidetector computed tomography and multi planar reconstruction technique
Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan, Ömer Özçağlayan

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Okan BİLGE
Doç. Dr. Umut ÖZSOY

Omurganın sagittal plan eğriliklerinin niteliksel değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlere genel bakış
An overview of the methods for quantitative evaluation of spinal curvatures in sagittal plane
Murat Gölpınar, Ferhat Say, Fikri Özdemir

Impingement sendromunda, processus coracoideus ve acromion ile caput humeri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationships among processus coracoideus and acromion and caput humeri in impingement syndrome
Zehra Seznur Kasar, Ersen Ertekin

Kübital tünel ve kubital tünel içinde nervus ulnaris’in morfolojik özelliklerinin MRG ile araştırılması
Morphological features of the cubital tunnel and ulnar nerve in the cubital tunnel are studied with MRI
Senem Çelik Yolcular, Mustafa Büyükmumcu, Ülkü Kerimoğlu, Anıl Didem Aydın Kabakçı, Hilal Kocabaş, Onur Bilge

Gala yemeği ve canlı müzik (Taner Şar Orkestrası) saat 19:00'da Hıdiv Kasrı'nda başlayacaktır.

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hulki BAŞALOĞLU
Doç. Dr. Barış Özgür DÖNMEZ

Triangular interval’in cerrahi anatomisi
The surgical anatomy of the triangular interval
Ali Can Korkmaz, Yiğit Güngör, Aysun Uz, Aysun Uz

El bileğindeki nörovasküler yapıların konumlarının proccesus styloideus radii’ye göre incelenmesi
Anatomical evaluation of neurovascular structures at wrist according to radial styloid process
Yiğit Güngör, Ayhan Cömert, Marcela Bezdickova, Ali Can Korkmaz, Ömer Kutay Mutlu

Radius distal uç kırıklarında musculus pronator quadratus tamirinin musculus fleksör pollisis longus tendonu ile plak arasındaki basınca olan etkisi: kadavra çalışması
Effect of musculus pronator quadratus repair on pressure between musculus flexor
pollicis longus tendon and plaque in radius distal end fractures: cadaver study Yunus Öç, Fikri Özdemir, Bekir Eray Kılınç

Erişkin kadavralarda parmaklara göre chiasma tendinum paterninin tespit edilmesi
Camper chiasm and vincular patterns in adult cadavers
Uğur Dinç, Ecem Şengezer, Orhan Beger, Merve Şehide Yılmaz, Zeliha Kurtoğlu Olgunus

Gluteal bölgedeki nervus ischiadicus bloğu için yeni ve güvenilir bir yaklaşım. Nervus ischiadicus yüzey projeksiyonu: kadavra ve klinik çalışma
A new reliable and safe approach for the sciatic nerve block in the gluteal region. Surface projection of the sciatic nerve: a combined cadaveric and clinical study
Ayşe Surhan Çınar, Alpaslan Apan, Luis Filgueira, Aysun Uz

Toplu Fotoğraf çekimi ve yemek

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Figen Gövsa GÖKMEN
Doç. Dr. Papatya KELEŞ

Tıp fakültesi öğrencilerinin klinik anatomi algısı ve Türkiye’deki anatomi eğitiminde klinik anatominin önemi
Medical students’ perception of clinical anatomy and the importance of clinical anatomy in anatomy education in Turkey
Güneş Aytaç, Merve Sevgi İnce, Didem Çelikcan, Rabet Gözil

Uygulamada kadavra temelli simülasyon
Cadaver-based medical simulation in practice
Ceren Günenç Beşer, Deniz Demiryürek

Anatomide karma gerçeklik çağı
Mixed reality era in anatomy
Deniz Demiryürek, Selin Çalışkan, Buğra İlter

Aktif olarak çalışan tıp hekimleri açısından anatomi eğitiminin önemi ve klinik uygulamadaki yeri
Importance of anatomy and its relevance in daily clinical practice according to active Turkish physicians
Fulya Temizsoy Korkmaz, Buse Naz Çandır, Ayşe Nur Balcı Yapalak, İlke Ali Gürses

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nihat EKİNCİ
Doç. Dr. İlknur DAĞ

Genç erişkinlerde kraniyofasiyal ölçümler ve vertikal oklüzal boyut arasındaki ilişki
Correlation between craniofacial measurements and occlusal vertical dimension in young adults
Şükriye Deniz Mutluay

Bruksizm ve musculus masseter: ultrasonografik çalışma
Bruxism and musculus masseter: ultrasonographic study
İlyas Uçar, Yeliz Dadalı, Anıl Özüdoğru

Sella turcica’nın şekil ve boyutunun farklı dentofasiyal iskeletsel paternler ile ilişkisi: pilot çalışma
The relationship between sella turcica shape and size with different dentofacial skeletal patterns: a pilot study
Gülsün Akay, Kahraman Güngör

Gala yemeği ve canlı müzik (Taner Şar Orkestrası) saat 19:00'da Hıdiv Kasrı'nda başlayacaktır.

Gün04 | Program Akışı

30-08-2019

event

Pankreasın hikayesi: Saklı bir organın gizemleri

Prof. Dr. Abdulkadir Ömer

Prof. Dr. Abdulkadir Ömer

Çay-Kahve Arası

Panel

Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül - Moderatör
Omuz Artroskopi Portalleri ve İnsizyonları, Prof. Dr. Mehmet Demirtaş
El ve El Bileği Artroskopisi Portalleri ve İnsizyonları, Prof. Dr. Kahraman Öztürk
Dirsek Artroskopi Portalleri ve İnsizyonları, Doç.Dr. Adnan Kara

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nejat AKALAN
Prof. Dr. Selçuk SÜRÜCÜ

Chiari malformasyonuna foramen magnum morfometrisinin etkisi var mı?
Is there any effect of foramen magnum morphometry on Chiari malformation?
Ozan Turamanlar, Erdal Horata, Furkan Kaya, Mehmet Gazi Boyacı, Oğuzhan Kıyak, Feyza Nur Ören

Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi
The anatomy of corpus callosum in patients with schizophrenia spectrum disorder
Fatma Nur Türkoğlu, Nadire Ünver Doğan, Memduha Aydın, Hakan Cebeci, Zeliha Fazlıoğulları, Mustafa Agah Tekindal, Ahmet Kağan Karabulut

Esansiyel tremorda cerebellum ve beyin sapı görüntülerinin üç boyutlu (3D) elde edilmesi ve klinik belirtiler ile korelasyonu
Three dimensional (3D) acquisition of cerebellum and brainstem images in essential tremor and correlation with clinical symptoms
Nuriye Kurbetli, Selma Tekin, Şahika Pınar Akyer, Mehmet Bülent Özdemir

Beyin yüzeyel venöz sisteminin dijital subtraksiyon anjiografi görüntüleri üzerinden morfometrik analizi ve tiplendirilmesi
Morphometric analysis and classification of the brain superficial venous system on digital subtraction angiographic images
Meriç Yıldız Yılmaz, Bahattin Hakyemez, İhsaniye Coşkun

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider “anatomik bir yol” gizli gizli
There is a hidden path from heart to heart, an anatomic path from soul to soul
Emine Petekkaya, Mahinur Ulusoy Karadeniz

Yemek

Larynx Anatomisinin Ses Oluşumu Yönünden Değerlendirilmesi.

Prof. Dr. İsmail Koçak

Anatomist, Cerrah Ve Radyolog Penceresinden Kolorektal Bölgenin Klinik Anatomisi

Prof. Dr. Mustafa Öncel

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdoğan ŞENDEMİR
Prof. Dr. Yelda PINAR

Anatomi eğitimi ve afet tıbbı
Anatomy education and disaster medicine
Hilmi Özden, Abdullah Ortadeveci, Hakan Ay, Semih Öz

Türkiye’deki tıp fakültelerinde bulunan anatomi öğretim elemanlarının niceliksel değerlendirilmesi
Quantitative evaluation of the anatomy teaching staff found in faculty of medicine in Turkey
Saliha Seda Adanır, İlhan Bahşi, Mustafa Orhan, Piraye Kervancıoğlu

Bana anatomiyi nasıl öğreneceğimi gösterebilir misin? Literatüre eleştirel bir bakış
Can you show me how to learn anatomy? A critical review of the literature
İsmet Demirtaş, Behçet Ayyıldız, Sevilay Karasu, Ahmet Taha Demirbaş

Anatomi anabilim dalında çalışanların meslek hastalıkları
Occupational diseases of the department of anatomy
Nurullah Yücel, Zekeriya Çelik, Mehmet Tuğrul Yılmaz, Muzaffer Şeker, Nuri Bingöl

Serbest Zaman

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeki ŞEKERCİ
Prof. Dr. Mehmet EMİRZEOĞLU

Nörodejeneratif hastalıklar
Neurodegenerative diseases
Beyza Berçin

Dural venöz sinus sisteminin varyasyonları
The variations of dural venous sinus system
Yeliz Dadalı, Sercan Özkaçmaz, İlyas Uçar, Muhammed Alpaslan

Mutluluk, haz ve acı nöroanatomisinin bilgisayar modellemesi
The computational neuroanatomy of pain, pleasure and happiness
Behice Durgun

Alzheimer hastalığı modelinde TMS’nin lateral posterior parietal korteks ve hipokampus fonksiyonel bağlantısallığı üzerine etkisi
Effect of TMS on lateral posterior cortex and hippocampus functional connectivity in Alzheimer’s disease model
Halil Aziz Velioğlu, Zübeyir Bayraktaroğlu, Lütfü Hanoğlu

Progresif yürüme güçlüğü ile prezente olan spinal epidural hematom
Spinal epidural hematoma presenting with progressive gait difficulty
Özge Arıcı Düz

Yemek

Trachea'nın Cerrahi Anatomisi

Prof. Dr. Adem Güngör

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Soner Albay
Prof. Dr. Ali YILMAZ

Mulligan mobilizasyonunun kalça eklem hareketi ve horizontal sıçramaya olan anlık etkisinin araştırılması
Investigation of the immediate effect of Mulligan mobilization on range of motion of the hip and horizontal jump
Burak Menek, Zeliha Candan Algun

Ligamentum patellofemorale laterale rekonstrüksiyonunda greft uzunluğunun regresyon ve korelasyon analizi
Regression and correlative analysis study of the graft length for reconstruction of lateral patellofemoral ligament
Sefa Işıklar, Serdar Babacan, Senem Özdemir, Gökhan Gökalp

Doğuştan bilateral patella yokluğu
Congenital bilateral patella aplasia
Musa Çankaya, Gökmen Yapali, Serdar Arslan

Klinik anatomi açısından m. pronator teres’in morfolojik ve morfometrik incelenmesi
Morphological and morphometric examination of pronator teres muscle in terms of clinical anatomy
Aybegüm Akın, Serhat Kesriklioğlu, Mehmet Olgun, Şule Öztürk, Güney Şentürk, Büşra Yıldız, Batuhan Bakırarar, Tülin Şen Esmer

Serbest Zaman

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Senem ERDOĞMUŞ KOÇ
Prof. Dr. Ali Fırat ESMER

Kongre bildiri raporlama standartları ve bildiri kalite ölçeği geliştirilmesi
Development of congress abstract reporting standards and an abstract quality rubic
Latif Sağlam, Osman Coşkun, Ahmet Ertaş, İlke Ali Gürses

Anatomi uygulama eğitiminde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi
Assessment of methods used in anatomy practice education
Nazlı Gülriz Çeri, Gizem Sakallı

Beynin alkid resin metodu kullanılarak kadavrasının hazırlanması
Preparation of cadaver brain by using alkyd resin method
Selim Çınaroğlu, Hacı Keleş

Anatomi pratik eğitim müfredatında 3 boyutlu modelleme ve baskı
3D modelling and printing in practical anatomy curriculum
İlkan Tatar

Türkçe kavramsal metaforların nöral alt yapısının yaşlı sağlıklı grupta fNIRS yöntemi ile araştırılması
Understanding of the neural correlates of Turkish conceptual metaphors by using fNIRS method in elderly healthy native speakers
Merve Dikmen, Ece Zeynep Karakulak, Kübra Kadak, Sinem Burcu Erdoğan, Lütfü Hanoğlu

Yemek

Beyin assossiasyon yollarının MR görüntülemesi

Prof. Dr. Ayşenur Cila

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Prof. Dr. Tülin ŞEN ESMER

Bizans ve günümüz dönemlerine ait humerus kemiklerinde uzunluk tayini
Length determination in humerus bones of Byzantine and contemporary periods
Nilgün Tuncel Çini, İlknur Arı

Düzenli piyano çalan konservatuvar öğrencilerinde elin antropometrik özellikleri, esneklik ve kas gücünün değerlendirilmesi
Evaluation of the anthropometric dimensions, elasticity and muscle strength of the hand in conservatory students who are playing the piano regularly
Merve İzci, İsmail Can Pelin

Anadolu popülasyonunda, perioküler antropometrik ölçümlerin yaşa ve cinsiyete göre değişimi
Age and sex related changes of periocular anthropometry measurements in Anatolian population
Fikri Özdemir, Murat Gölpınar, Mert Nahir, Bünyamin Şahin

Bir pür aleksi hastasında bilişsel rehabilitasyonla kombine tDCS tedavisinin sonuçları; anatomi/fonksiyon ilişkisi
Results of tDCS treatment combined with cognitive rehabilitation in a pure Alexia patient; anatomy/function relationship
Miray Budak, Lütfü Hanoğlu

Serbest Zaman

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Aysun UZ
Doç. Dr. Ersin KUYUCU

Multidedektör bilgisayarli tomografide sternum’un morfolojik varyasyonları ve morfometrik analizi
Morphological variations and morphometric analysis of sternum in multidetector computed tomography
Huriye Gizem Önlüoğlu Esgil, Aynur Emine Çiçekcibaşı, Gülay Açar, Kemal Emre Özen, İbrahim Güler, Hakan Cebeci

Down sendromlu adolesanlarda beyindeki hacim değişikliklerinin MRI yöntemiyle incelenmesi
Investigation of brain volume changes by MRI in adolescents with Down syndrome
Seyda Onat, Birsen Özyurt, Erdoğan Kavlak

Bilgisayarlı tomografi görüntülerinde subkutanöz ve visseral yağlanma ile diaphragma varyasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Relationship of subcutaneous and visceral adiposity to the variations of diaphragm based on computed tomography images
Burcu Abaylı, İsmihan İlknur Uysal, Gülay Açar, Pınar Diydem Yılmaz

Böbreğin vasküler varyasyonları, doksan bir laparoskopik donör nefrektominin bilgisayarlı tomografi görüntülerinin retrospektif analizi ve bilgisayarlı tomografi görüntülerinin perioperatif bulgularla karşılaştırılması
Vascular variations of the kidney, retrospective analysis of computed tomography images of ninety-one laparoscopic donor nephrectomies and comparison of computed tomography images with perioperative findings
Murat Ferhat Ferhatoğlu

Erişkinlerde servikal yüzey anatomisi vertebra seviyelerinin bilgisayarlı tomografide değerlendirilmesi
CT evaluation of cervical surface anatomy with vertebral levels in an adult population
Gülay Açar, Aynur Emine Çiçekcibaşı, Nusret Seher, Mustafa Koplay

Yemek

Zor eklem: Omuz

Doç. Dr. Ersin Kuyucu

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kahraman ÖZTÜRK
Prof. Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI

Türk popülasyonunda ortognatik cerrahi endikasyonu konulan hastaların pterygopalatine kanal lokalizasyonun osteotomi güvenliği açısından incelenmesi
Investigation of pterygopalatine canal localization in terms of osteotomy safety of patients with orthognatic surgery indications in Turkish population
Ali Ekemen, Orkhan Ismayilov, Burak Bilecenoğlu, Raha Akbarihamed, Hakan Alpay Karasu

Bifid mandibular kanal varlığı: bir vaka olgusu
Presence of bifid mandibular canal: a case of report
Semih Ekici, Şahika Pınar Akyer, Danış Aygün

Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tanısında kullanılan klinik ve radyolojik yöntemlerin çeşitliliği ve tanıdaki yeri: çiğneme sisteminin kompleks anatomisi teşhis ve tedaviyi zorlaştırıyor mu?
The variety and the impact of the clinical and radiologic methods for the diagnostic of temporomandibular disorders: does the complex anatomy of masticatory system make the diagnosis and treatment difficult?
İpek Necla Güldiken

Temporomandibular rahatsızlığın postür ölçüm sonuçları ile ilişkisinin araştırılması
An investigation of the relationship between temporomandibular disorder and posture
Gizem Ergezen, Burak Menek, Mustafa Şahin, Zeliha Candan Algun

Serbest Zaman

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yıldırım Ahmet BAYAZIT
Prof. Dr. İsmail KOÇAK

Ağrı tedavisi amaçlı uygulanan kapalı girişimlerde nervus facialis dalları için güvenli ve tehlikeli bölgelerin belirlenmesi
Determination of safe and danger zones for facial nerve branches in closed interventions for pain treatment
İlke Bayzıt Koçer, Cemre Zavır, Servet Çelik, Okan Bilge

Rosenmüller fossa boyutlarının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of dimensions of Rosenmüller fossa on cone beam computed tomography
Sema Kaya, Alaettin Koç

Concha bullosa tiplerinin septalı varyasyonel anatomisinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi
Evaluation of septated variational anatomy of concha bullosa types with CBCT
Hülya Çakır Karabaş, İlknur Özcan, Beliz Güray, Mete Büyükertan, Hüseyin Avni Balcıoğlu

Canalis facialis’in dehissans sıklığı ve canalis facialis ile cochlea arasındaki mesafenin değerlendirilmesi: mikro-BT çalışması.
Evaluation of the frequency of dehissence of facial canal and the distance between facial canal and cochlea: a micro-CT study.
Ferhat Geneci

Yenidoğanlarda dış kulak anatomisi ve varyasyonları
External ear anatomy and variations in newborns
Saadet Erdem, Zeliha Fazlıoğulları, Ahmet Ural, Ahmet Kağan Karabulut, Nadire Ünver Doğan

Yemek

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nihal APAYDIN
Prof. Dr. Niyazi ACER

Alt ekstremite derin venöz sisteminde nadir görülen iki farklı varyasyonel venin olgu sunumu
Case report of bilaterally rare variational veins in the deep venous system of the lower extremities
Kaan Çimen, Güldal Doğruyol, Mehmet Çimen

Blefaroplasti için, göz altı yağ torbalarına anatomik yaklaşım
The anatomical approach to lower lid fat pads for blepharoplasty
İstemihan Çoban, Okan Derin, Yelda Pinar, Figen Gövsa, Suzan Şirintürk

Foramen spinosum’un topografik ölçümleri
Topographical evaluation of the foramen spinosum
Nermin Nüket Göçmen Karabekir, Funda Aksu, Selim Karabekir, Sevda Lafçı Fahrioğlu, Ece Şenkul

Situs inversus totalis ve dekstrokardia: olgu sunumu
Situs inversus totalis and dextrocardia: case report
Ayşe Kristina Polat, Adem Tokpınar, Seher Yılmaz

Serbest Zaman

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Naci KARACAOĞLAN
Doç. Dr. Adnan KARA

Fibromiyalji hastalarında uzun dönem akupunktur tedavi yanıtı deneyimlerimiz
Long-term acupuncture treatment response in fibromyalgia patients
Burak Gülcen, Nermin Tepe

Anatomistler tarafından dikkate alınmaya değer bir alternatif tedavi yöntemi: proloterapi
An alternative treatment modality that worths being considered by anatomists: prolotherapy
Kübra Yazar İyigün, Soner Albay

Deneysel olarak böbrek taşı oluşturulan ratlarda yaban mersini yaprağı ekstresinin kan serum düzeyine etkisi
The effect of Myrtus communis leaves extract on blood serum level which has occurred expremential urolithiasis on rats
Halil Yılmaz, Nihat Ekinci, Mehtap Nisari, Ayşe Ömerli, Arzu Hanım Yay, Harun Ülger, Gökçe Şeker Karatoprak, Seher Yılmaz, Şükrü Ateş, Mustafa Taştan

Farelerde deneysel olarak oluşturulan kanser üzerine Gilaburu viburnum opulus meyve suyunun farklı fraksiyonlarının etkileri
The effects of different fractions of Gilaburu viburnum opulus juice on the experimentally induced cancer in mice
Özge Al, Mehtap Nisari, Tolga Ertekin, Gökçe Şeker Karatoprak, Sümeyye Uçar, Dilek Kaan, Harun Ülger

Modifiye Logan solüsyonunun kas ve tendon üzerindeki biyomekanik ve histolojik etkisi
Biomechanical and histological effects of the modified Logan solution on muscles and tendons
Orhan Beger, Meryem İlkay Karagül, Turan Koç, Gülden Kayan, Abdülkadir Cengiz, Şakir Necat Yılmaz, Zeliha Kurtoğlu Olgunus

Yemek

Çay-Kahve Arası

Sözlü Sunum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM
Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR

Choanae’nın morfometrik özellikleri: ön çalışma
Morphometric features of choanae: a preliminary study
Cenk Murat Özer, Öznur Aktaş, Kerem Atalar, İlker Öz, Çağatay Büyükuysal, Çağatay Barut

Cochlea ile canalis caroticus ilişkisinin mikro-BT ile değerlendirilmesi
Micro-CT evaluation of the relationship between cochlea and carotid canal
Ferhat Geneci, Bilge İpek Torun, Muhammet Bora Uzuner, Mert Ocak, Burak Bilecenoğlu, Simel Kendir, Nihal Apaydın

Sinus frontalis’in yüzeyel iz düşümünün üç boyutlu rekonstrüksiyon yöntemi ile değerlendirilmesi
Evaluation of surface marking of frontal sinus by three dimensional reconstruction method
Gizem Nur Akbaş, Cenk Murat Özer, Kerem Atalar, Ayşe Zeynep Yılmazer Kayatekin, İlker Öz, Çağatay Büyükuysal

Human herpes virüs tip 6 ile tetiklendiği düşünülen optik nörit ve tiroidit vakası
Optic neuritis and thyroiditis thought to be triggered by human herpes virus type 6
Özge Arıcı Düz

Serbest Zaman

Gün05 | Program Akışı

31-08-2019

event

Developing an in-house Medical 3D Printing Lab

Prof. Dr. Juan R. Garcia

richard

Çay-Kahve Arası

Panel- Temporomandibular eklem

Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı
Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç
Doç. Dr. Tuğrul Örmeci

Çay-Kahve Arası

KAPANIŞ & ÖDÜL TÖRENİ

Sosyal Program

Sosyal program içerisinde Açılış Kokteyli, Boğaz Turu ve Gala Yemeği bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Q. 1. Kongre ne zaman ve nerede gerçekleştirilecek?

Kongremiz, 27-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Q. 2. Kongre erken kayıt bitiş tarihi ne zaman?

Kongre erken kayıt bitiş tarihi 31 Mayıs 2019'dur.

Q. 3. Kongreye katılım ücretli midir?

Kongremiz, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, uzman ve öğretim görevlilerine ücretsiz olup, öğretim üyelerine ücretlidir.

Q. 4. Kongreye katılım ücreti ne kadar?

Kongremizde, 31.05.2019’ tarihine kadar kayıt yaptıran Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’ne üye* profesör için 400 TL, doçent için 300 TL, doktor öğretim üyesi için 200 TL kongre katılım ücreti alınacaktır. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’ne üye olmayan profesör için 500 TL, doçent için 400 TL, doktor öğretim üyelerinden ise 300 TL kongre katılım ücreti talep edilecektir. Diğer katılımcılar için katılım ücreti 500 TL, refakatçi için 100 TL olarak belirlenmiştir.
31.05.2019 tarihinden sonra yapılan müracaatlarda; Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’ne üye* profesör için 600 TL, doçent için 500 TL, doktor öğretim üyesi için 300 TL katılım ücreti alınacaktır. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’ne üye olmayan profesör için 700 TL, doçent için 600 TL, doktor öğretim üyesi için 450 TL katılım ücreti talep edilecektir. Diğer katılımcılar için katılım ücreti 700 TL, refakatçi için 200 TL olarak belirlenmiştir.

31.05.2019 ‘a kadar 31.05.2019’dan sonra
ÜNVAN Dernek üyesi katılımcılar* Dernek üyesi olmayan veya aidat borcu bulunan katılımcılar Dernek üyesi katılımcılar* Dernek üyesi olmayan veya aidat borcu bulunan katılımcılar
Profesör 400 TL 500 TL 600 TL 700 TL
Doçent 300 TL 400 TL 500 TL 600 TL
Doktor Öğretim Üyesi 200 TL 300 TL 300 TL 450 TL
Diğer** 500 TL 700 TL
Refakatçi 100 TL 200 TL

* Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’ne üye katılımcıların belirtilen indirimli katılım ücretlerinden faydalanabilmeleri için aidat borcunun olmaması gerekmektedir

** Kongremize katılmak isteyen lisans öğrencileri bilimsel programlara ücretsiz katılabilecektir.

Hepsini Gör